Salgs- og leveringsbetingelser

1. Innledning
Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. Med «skriftlig avtalt»,
menes et dokument undertegnet av begge parter. Avtalevilkårene er forutsatt kun anvendt i næringsforhold.
I forbrukerforhold gjelder andre vilkår og ufravikelig forbrukerlovgivning. Kjøper plikter å opplyse Selger om det før
avtaleinngåelsen dersom Kjøper ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, jf. forbrukerkjøpsloven § 1.

2. Tilbud – Priser og prisliste
Selgers tilbud er gyldig 60 dager fra og med tilbudets dato. Ved revidering av tilbud er det alltid revidert dato (eller dato sendt til kjøper) som gjelder som ny gyldighet.
Alle priser er eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter. Kjøper er selv ansvarlig for å kontrollere at Selgers tilbud er i henhold til Kjøpers formål og/eller forespørsel.
Dersom det fra tilbud er gitt til levering finner sted skjer endringer i valutakurser, fraktkostnader, tollsatser, assuranser, importutgifter, avgifter eller priser fra underleverandører, har Selger adgang til å revidere tilbudet tilsvarende.

Ved justering av våre listepriser, vil dette varsles på våre nettsider, eco-solutions.no, minst 1 måned før endringen trer i kraft.

3. Betalingsvilkår
Betaling skal skje i henhold til betalingsvilkår definert i faktura. Normal praksis er 14. dager etter fakturadato.
Betaling anses foretatt når beløpet er godskrevet Selgers konto. Ved forsinket betaling har Selger krav på den til enhver tid gjeldende alminnelige forsinkelsesrente.
Kjøpers reklamasjon over uvesentlige mangler fritar ikke Kjøper fra å betale kjøpesummen i sin helhet. Kjøper har ikke rett til å foreta motregning i kjøpesummen med eventuelle andre krav mot Selger

4. Kredittgrense
Det tas forbehold med hensyn til vurdering av beløpsgrense for kreditt (kredittgrense). Kredittgrense vil bli vurdert av Selger i forhold til bestillingens størrelse og varighet og sees i sammenheng med øvrig løpende kjøp fra Selger og avtalte betalingsbetingelser. Grensen må avklares mellom partene dersom tilbudet for øvrig aksepteres. Det kan da bli aktuelt at det må etableres en betalingssikkerhet for hele eller deler av leveransen.

5. Forsendelse – Forsikring
Partene er enige om at varene skal leveres på følgende måte:

  • Hentes hos Selger (hentekjøp)
  • Fraktes til Kjøper av Selger eller hans distribusjonsnettverk (plasskjøp)
  • Sendes til Kjøper ved transportør (sendekjøp)

Ved plasskjøp er Kjøper ansvarlig for lossing og mottak av varene ved levering.
Ved sendekjøp velger Selger transportør etter beste skjønn. Kjøper dekker fraktomkostningene ved sendekjøp, og er selv ansvarlig for å tegne nødvendig transportforsikring. Selger skal på forespørsel gi Kjøper de opplysninger Selger trenger for å kunne tegne forsikring. Kjøper har selv ansvaret for lossing og mottak av varer fra transportør.

6. Levering – risikoovergang – undersøkelsesplikt
Kjøper overtar risikoen for varene når de er levert. Ved sendekjøp, jf. pkt. 5, overtar Kjøper risikoen allerede ved Selgers overlevering til transportør, jf. pkt. 5 om forsikring. Ved mottak av leveransen skal Kjøper kontrollere at samtlige varer er levert i henhold til avtale, pakksedler og ordrebekreftelser, og at det ikke er synlige skader på emballasje eller produktene.
Dersom det avdekkes manko eller skader ved kontrollen gjelder reklamasjonsbestemmelsene i pkt. 8.

7. Kjøpers ansvar og risiko for bruk og montering
Kjøper bærer selv alt ansvar og risiko for korrekt bruk, montering og oppbevaring av leverte varer.
Selger kan kun bidra med praktisk demonstrasjon og presentasjon av leverte produkter. Dette gjelder også elektriske koblinger og bruk av varmekabel. Selger påtar seg ikke ansvar for opplysningsfeil ved demonstrasjonen med mindre det er utvist grov uaktsomhet.
Maskiner og verktøy skal brukes etter leverandørens bruksanvisninger. Hvis denne ikke er mottatt sammen med maskin/utstyr skal den rekvireres hos Selger før bruk.

8. Reklamasjon og garanti
Selger gir 5 års garanti og reklamasjonsrett ved produksjonsfeil. For andre mangler gjelder en 2 års reklamasjonsfrist.
Enkelte av Selgers produkter kan ha mer omfattende garantier fra produsent/underleverandør. Selger vil ved forespørsel bistå Kjøper med å videreformidle krav under slike garantier, eller gi Kjøper de nødvendige opplysninger for fremme av garantikrav.
Relevante skjema/samsvarserklæringer som er knyttet til en montering skal oppbevares tilgjengelig på monteringsadresse.
For produkter-/grupper som krever drifts-/ettersynsavtale skal Kjøper fremlegge godkjent protokoll på forespørsel.
Reklamasjonsrett forutsetter forskriftsmessig og korrekt montering og drift/ettersyn, og at dokumentasjon på dette kan oversendes Selger ved forespørsel.
Produktet reklamasjonen gjelder skal på forespørsel oversendes Selger. Ved feil montering eller drift/ettersyn bortfaller også enhver garanti.

Reklamasjoner vedrørende:
A – Transportskade eller manko i antall kolli skal skje skriftlig straks etter kontrollen ved varens ankomst, jf. pkt. 5. Kjøper
må kunne dokumentere skader eller manko for Selger eller fraktfører.
B – Manko i innhold av emballerte varer skal skje skriftlig uten ugrunnet opphold, og senest 8 dager etter ankomst med
skriftlig spesifikasjon av avvikene.
C – Mangelfull vare må skje skriftlig senest 14 dager etter at mangelen er eller burde vært oppdaget, dog gjelder under
enhver omstendighet en absolutt reklamasjonsfrist på 2 år fra levering.
D – Funksjonsfeil på produkt forutsetter at Kjøper kan godtgjøre korrekt montering og bruk av produktet.
Ved manglende eller for sen reklamasjon bortfaller et eventuelt mangelskrav på Kjøpers side.

9. Mangler
Selger har intet ansvar for skader eller tap som er en følge av Kjøpers feilaktige montering eller bruk, eller andre forhold som ikke kan tilskrives Selger. Ved reklamasjon vedrørende varer som er montert, forutsetter reklamasjon at kjøper kan dokumentere at all montering og drift/ettersyn er forskriftsmessig utført av kompetent og sertifisert fagpersonell, jf. pkt. 7.
Selger forbeholder seg retten til å avhjelpe mangler før Kjøper kan gjøre andre mangels beføyelser gjeldende. Enhver reparasjon/utbytting av leverte varer skal forhåndsavtales skriftlig med Selger for at mangelskrav og reklamasjonsrett skal være i behold.

10. Risiko for spesielle kvalitetskrav til leveransen
Kjøper har risikoen for at de tekniske data og varen i sin helhet passer hans behov. Er varene ikke bestilt etter en standard eller med nærmere spesifiserte skriftlige kvalitetskrav, leveres varene uten at Selger påtar seg ansvar for spesielle kvalitetskrav. Dersom Kjøper stiller spesielle kvalitetskrav til leveransen, skal disse fremlegges skriftlig for Selger ved bestillingen.

11. Ansvarsbegrensninger
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende krav på erstatning eller andre beføyelser for mangler eller forsinkelse dersom den manglende oppfyllelsen skyldes hindring utenfor Selgers kontroll, og som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. Selgers ansvar for mangler og forsinkelser er også begrenset til kontraktsum, og ansvaret er avgrenset mot følgetap og indirekte tap med mindre det foreligger forsett eller grov uaktsomhet på Selgers side. Ved reklamasjon over defekte komponenter har Selger alltid krav på å foreta avhjelp ved
omlevering av ny fungerende komponent. Montering og overlevering av ny komponent er Kjøpers ansvar.

12. Kjøpers tilbakeholdsrett
Tilbakeholdsrett som følge av mangler ved den leverte varen gir kun rett til å holde tilbake en andel av betalingen som er tilstrekkelig for å sikre Kjøpers krav som følge av mangelen eller forsinkelsen. Avhjelpes eller bortfaller mangelen eller forsinkelsen bortfaller Kjøpers tilbakeholdsrett tilsvarende.

13. Salgspant
Selger har salgspant (eiendomsforbehold) i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er fullt betalt, jf. panteloven §§ 3 -14 flg.

14. Heving
Begge parter har rett til å heve ved vesentlig mislighold av denne avtalen. Kjøpers heving av avtalen på grunnlag av vesentlige mangler forutsetter at Selger er gitt skriftlig varsel med redegjørelse for manglene, og at Selger har hatt rimelig frist til å avhjelpe manglene.

15. Retur
Selger mottar varer i retur kun etter avtale i det enkelte tilfelle. Varer som ønskes returnert, må være i samme stand som ved levering, og i original emballasje der dette anvendes for produktet. Varer av samme type skal være sortert på samme måte som de ble levert fra Selgers lager. Returgebyr vurderes i det enkelte tilfelle, men dersom retur ikke skyldes feil ved varen eller leveransen beregnes minimum 20 % returgebyr. Spesialbestilte og/eller spesialproduserte varer tas ikke i retur med mindre dette er skriftlig avtalt. Emballasje og avfall tas ikke i retur.

16. Force majeure
Ved ekstraordinær situasjon utenfor partenes kontroll – force majeure – suspenderes partenes rettigheter og forpliktelser så lenge force majeure-situasjonen vedvarer. Den part som rammes av force majeure hendelsen skal varsle den annen part om situasjonen omgående. Vedvarer force-majeure situasjonen i 90 dager kan begge parter gå fra avtalen.

17. Tvister
Enhver tvist om oppfyllelsen eller forståelsen av denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom partene ikke kommer til enighet ved forhandlinger vedtas Selgers hjemting som rett verneting for tvisten

Oksafoten avløpsanlegg

På Øya Idse i Strand kommune har vi vi levert avløpsanlegg til 20 hytter. Les og se hvordan vi gjorde det.

Nordre Loreåsen

Nordre Loreåsen er et etablert hyttefelt påbegynt i 1965 bestående av 80 hytter. Se hvordan vi løste det.

Øvre Breivik Vann og Avløp

Les og se hvordan vi løser vann og avløp til hyttene i Øvre Breivik hytteområde i Sandnes kommune.

Vistenesvågen Vann og Avløp

Les om hvordan vi løste vann og avløp for 30 hytter som ligger helt ute ved Nordsjøen i Randaberg kommune.

Clean1 minirenseanlegg

Gjør hytta klar for neste generasjon

Du lurer kanskje på hvordan du kan få til et vann- og avløpsløsning til hytta? Våre løsninger er tilpasset der hensynet til naturen kan være en utfordring.

Litt om våre løsninger

Ecoflex Supra PLUS er et isolert PE rør på kveil for distribusjon av kald forbruksvann eller håndtering av trykksatt avløpsvann. Ecoflex Supra PLUS er frostsikre rør med en selvbegrensende varmekabel som kan benyttes i ALLE lengder fra 1 til 150 meter. Cellegummi isolasjon med lukkede celler sørger for minimalt varmetap og et betraktelig lavere energibehov i forhold til tilsvarende løsninger! Våre standardkveiler er 150 meter, men vi leverer også tilpassede lengder uten tilegg i prisen.  Ecoflex Supra PLUS lagerføres og har kort leveringstid!

Ecoflex Supra PLUS er et isolert PE rør på kveil for distribusjon av kald forbruksvann eller håndtering av trykksatt avløpsvann. Ecoflex Supra PLUS er frostsikre rør med en selvbegrensende varmekabel som kan benyttes i ALLE lengder fra 1 til 150 meter. Cellegummi isolasjon med lukkede celler sørger for minimalt varmetap og et betraktelig lavere energibehov i forhold til tilsvarende løsninger! Våre standardkveiler er 150 meter, men vi leverer også tilpassede lengder uten tilegg i prisen. Ecoflex Supra PLUS lagerføres og har kort leveringstid!

Ecoflex VIP er like fleksibelt som myke skumisolerte produkter, men med en diameter som er opptil 30 % mindre. Dette bidrar til enklere planlegging av lavtemperaturnettverk, gjør installasjonen mer praktisk og byggeprosessen raskere, selv i tettbygde områder.

Ecoflex VIP

Clean 1 minirenseanlegg er et biologisk/kjemisk renseanlegg som kan ta imot alt avløpsvann fra en bolig eller en fritidsbolig (5PE).

Avløpsvannet renses i satser av samme størrelse, og dermed rengjøres alle avløpssatser like effektivt. Den biologiske renseprosessen utføres av mikroorganismer som lever i det aktive slammet. 

Ved hjelp av flokkuleringsmidler renses fosforet som finnes i avløpsvannet. Når renseprosessen er avsluttet, pumpes det rensede vannet til det tenkte utløpsstedet.

Clean 2 minirenseanlegg er et biologisk/kjemisk renseanlegg som kan ta imot alt avløpsvann fra to boliger eller fritidsboliger (10PE).

Avløpsvannet renses i satser av samme størrelse, og dermed rengjøres alle avløpssatser like effektivt. Den biologiske renseprosessen utføres av mikroorganismer som lever i det aktive slammet. 

Ved hjelp av flokkuleringsmidler renses fosforet som finnes i avløpsvannet. Når renseprosessen er avsluttet, pumpes det rensede vannet til det tenkte utløpsstedet.

ECO-sew trykkavløpsstasjon er en privat pumpestasjon tilpasset nordiske forhold. Den leveres som en komplett løsning med pumpe, automatikk/alarm, nivågiver eller vipper, varmeelement, komplett ventilsett, koblingsdetaljer og dokumentasjon – klar til montering!

ECO-sew trykkavløpsstasjon er en privat pumpestasjon tilpasset nordiske forhold. Den leveres som en komplett løsning med pumpe, automatikk/alarm, nivågiver eller vipper, varmeelement, komplett ventilsett, koblingsdetaljer og dokumentasjon – klar til montering!